ห้องสัมนาเกษตร

ห้องเกษตร1

ห้องเกษตร3

ห้องสมุดเกษตร

ห้องปฏิบัติการ5

ห้องปฏิบัติการ6

ห้องปฏิบัติการ7

ห้องปฏิบัติการ8