ปรัชญา

            มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช ประยุกต์ใช้เพื่อ    การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ

ความสำคัญ

               ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ที่มีจำนวนประชาชนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของทั้งประเทศ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีศักยภาพและความได้เปรียบทั้งทางด้านพื้นที่และฐานการผลิตการเกษตรที่มีความหลากหลายและทรัพยากรธรรมชาติ แต่พบว่าผลิตภาพการผลิตยังต่ำ โดยอาศัยทรัพยากรมากกว่าองค์ความรู้ มีการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตและบริโภคอย่างสิ้นเปลือง เพื่อสนองกับความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้น และมุ่งหวังการสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นหลัก ผลกระทบดังกล่าวได้ทำลายสภาพแวดล้อมทางการเกษตร จากผลดังกล่าวประเทศไทยต้องปรับตัวพัฒนาในทิศทางที่พึ่งตนเองมีการให้ความสำคัญในการปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศไปสู่การผลิตในแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งของสังคมไทย อาทิเช่น การสร้างความเชื่อมโยงของเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการโดยเน้นด้านการลดการพึ่งพิง การนำเข้าวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ พัฒนาผลิตภาพการผลิตด้านการเกษตรให้สูงขึ้น มีการใช้องค์ความรู้สากลควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรอย่างเหมาะสม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองและเปล่าประโยชน์ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษจากการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

               การดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นนั้น จำเป็นต้องสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการเกษตรที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทางการเกษตรด้านพืช ซึ่งแยกออกเป็นสองกลุ่มวิชา คือ ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช และด้านการจัดการศัตรูพืช ด้วยการสร้างบัณฑิตให้สามารถนำองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านการเกษตร ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จักปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตรโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษจากการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการผลิตอย่างปลอดภัยและยั่งยืน