มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 85 หมู่ 3 อ.เมือง จ.นครปฐม 

084-6615545 pornpan@webmail.npru.ac.th

https://www.facebook.com/croptechnologynpru