ประธานสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พรพรรณ อู่สุวรรณ

e-mail: pornpan@webmail.npru.ac.th

อาจารย์                                                           อาจารย์

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี                      รองศาสตราจารย์.ดร.นิตยา จันกา

 e-mail: pitakpong@webmail.npru.ac.th                      e-mail: nittaya@webmail.npru.ac.th

 

อาจารย์                                                              อาจารย์

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เสาวณี คงศรี                                              อาจารย์ศุภสุตา การูจี 

         e-mail: kssaowanee@webmail.npru.ac.th                      e-mail: supasuta@webmail.npru.ac.th