ประธานสาขาวิชา

     ผศ.รพีพร ชัยชนะ

Statistics Statistics
2598
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month174
LastMonth Last Month234
ThisYear This Year2,123
LastYear Last Year475
 
อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ

 

ประธานสาขาวิชา

อาจารย์วนิดา ชัยชนะ

e-mail : vanida@webmail.npru.ac.th 

        

                                                   

                              อาจารย์                                        อาจารย์

              รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์           อาจารย์ ดร.ศุภมาศ ปั้นปัญญา

               e-mail : pongnart@webmail.npru.ac.th          e-mail : october@npru.ac.th

 

 

                                                                                                

                              อาจารย์                                        อาจารย์

                          อาจารย์เกรียงไกร มีถาวร                            อาจารย์ณฤดล ผอูนรัตน์

                                                                                                                    e-mail : naridol36@webmail.npru.ac.th