ประธานสาขาวิชา

     ผศ.รพีพร ชัยชนะ

Statistics Statistics
2600
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month176
LastMonth Last Month234
ThisYear This Year2,125
LastYear Last Year475
 

 

งานราชการ

     - นักวิชาการเกษตรด้านพืชและสัตว์

     - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

     - ฯลฯ

 

งานรัฐวิสาหกิจ

     - พนักงานธนาคาร ธกส.

     - องค์การสวนยาง

     - ฯลฯ

 

ด้านธุรกิจภาคเอกชน

     - ด้านการเกษตรเทคโนโลยีการเกษตร 

        อัจฉริยะ

     - โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทาง

        การเกษตร

     - ด้านการตลาดสินค้าเกษตร

     - นักส่งเสริมการเกษตรของบริษัท

        (salesman) ฯลฯ

 

ประกอบอาชีพส่วนตัว

ด้านเกษตรอย่างครบวงจร การสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูป และการตลาด ด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่