ประธานสาขาวิชา

     ผศ.รพีพร ชัยชนะ

Statistics Statistics
2602
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month178
LastMonth Last Month234
ThisYear This Year2,127
LastYear Last Year475
 

 

โครงสร้างหลักสูตร

        โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดดังนี้

              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                         133   หน่วยกิต

                  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า                          30   หน่วยกิต

                      (1) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร                                                 12   หน่วยกิต

                      (2) กลุ่มสังคมศาสตร์                                                             9    หน่วยกิต

                      (3) กลุ่มมนุษยศาสตร์                                                            3    หน่วยกิต

                      (4) กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                     3    หน่วยกิต

                      (5) เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดก็ได้                                             3  หน่วยกิต                     

                  ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า                            97   หน่วยกิต

                      (1) กลุ่มวิชาแกน                                                                   18   หน่วยกิต

                      (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                                                  21   หน่วยกิต

                      (3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า                                  51   หน่วยกิต

                      (4) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                                     7    หน่วยกิต

                  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                               6  หน่วยกิต