ประธานสาขาวิชา

     ผศ.รพีพร ชัยชนะ

Statistics Statistics
2599
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month175
LastMonth Last Month234
ThisYear This Year2,124
LastYear Last Year475
 

 

ชื่อหลักสูตร   

ชื่อหลักสูตร (ไทย)       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

                                  สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ                     

ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ)   Bachelor of Science Program in Agricultural Innovation

                                  and Management

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)            วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ)

ชื่อย่อ (ไทย)              วท.บ. (นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ)         Bachelor of Science (Agricultural Innovation and Management)

ชื่อย่อ(อังกฤษ)           B.Sc. (Agricultural Innovation and Management)