โครงการอบรมและฝึกปฎิบัติการทักษะทางด้านศิลปกรรมและการออกแบบ

โดย สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

๒๒ มิถุนายน – ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๘

 

หลักการและเหตุผล

          การจัดการเรียนการสอนด้านศิลปกรรมในสาขาออกแบบนิเทศศิลป์

นักศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถในการใช้สื่อต่างๆในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีการฝึกทักษะการใช้สื่อที่หลากหลาย เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบและเป็นพื้นฐานในการใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีการออกแบบได้ และเกิดประสบการณ์ทั้งด้านทักษะการถ่ายทอดรูปแบบงานศิลปกรรม

 

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้

โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

          ยุทธศาสตร์ที่ ๐๑, ยกระดับคุณภาพบัณทิตให้มีศักยภาพพร้อมทำงานในประชาคมอาเซี่ยน

          กลยุทธ์ที่ ๐๑๒๕,๒๔) นำเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

          ตัวชี้วัดที่ ๑๑. ระดับความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย

          แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

          แผนงานรอง (plansubtype)

          งาน/โครงการ การจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

วัตถุประสงค์

             ๑. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้สื่อวัสดุต่างๆในการสร้างสรรค์ ศิลปกรรมอย่างเป็นระบบและมีทักษะการถ่ายทอดรูปแบบที่หลากหลาย

             ๒. เพื่อปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาด้านการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการออกแบบ

 

กลุ่มเป้าหมาย

      นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หมู่เรียน ๕๗/๕๐, ๕๗/๕๑ จำนวน 100 คน

      นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หมู่เรียน ๕๖/๖๔, ๕๖/๖๕, ๕๖/๙๘ จำนวน 100 คน

 

รูปแบบกิจกรรม

            ๑. การฝึกทักษะการใช้สื่อวัสดุเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปกรรม

            ๒. ฝึกทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการออกแบบสาขาออกแบบนิเทศศิลป์

 

สถานที่ดำเนินการ ณ ห้อง ท๔๐๓  โปรแกรมวิชาศิลปกรรม อาคารทวารวดีศรีราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่  ๒๒ มิถุนายน – ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๘