/  อาคารทวารวดีศรีราชภัฏ /

 

 

 /  ห้องสมุด MINI TCDC /

ห้องสมุดที่มีหนังสือเกี่ยวกับการออกแบบ สับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นประจำ จาก TCDC

 

 

 /  ห้องปฏิบัติการ /

 

 

 /  ห้องเรียน /