ประวัติสาขาวิชา

       เป็นเวลากว่า 40 ปี ที่โปรแกรมวิชาศิลปกรรมได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2514 โดยมีภารกิจหลักเพื่อสร้างบุคลากรทางด้านศิลปกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม อันได้แก่ ครูศิลปะ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบศิลปกรรมในแขนงต่างๆ


          ปัจจุบันโปรแกรมวิชาศิลปกรรมได้จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาดิจิทัลอาร์ต และสาขาศิลปศึกษา (Art Education) และในอนาคตจะมีการเปิด สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) โดยยังคงมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนที่หล่อหลอมให้นักศึกษามีกระบวนการคิด การสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีทักษะ มีวินัย และสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการออกแบบได้อย่างมีคุณภาพรวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ชุมชนและท้องถิ่น ด้วยองค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรมโปรแกรมวิชาศิลปกรรม และยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความพร้อมทางการศึกษาด้านศิลปกรรม ด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์นอกชั้นเรียน เพื่อใช้ในการสนับสนุนจัดการเรียนการสอนที่พร้อมจะหล่อหลอมบัณฑิตศิลปกรรมให้มีคุณภาพเพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพของคณาจารย์และความตั้งใจของนักศึกษา โดยยึดมั่นในปณิธานว่า “เราจะเป็นองค์กรด้านศิลปกรรม ที่สร้างสรรค์ผลงานและให้บริการวิชาการที่ดีที่สุดในภูมิภาคตะวันตก”