สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ร่วมโครงการพัฒนาลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ไหมไทย ปี 59

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในงาน ประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24 ภายใต้แนวคิด "Silk For The Green World and Sustainable Development"

           

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ไหมไทย ปี 59 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมหม่อนไหม สถาบันทางการศึกษา และกลุ่มผู้ประกอบการผ้าไหม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบลวดลายผ้าไหมไทยให้มีความหลากหลาย มีความร่วมสมัยและคงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ซึ่งทางกรมหม่อนไหมได้เชิญสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งที่ 3 และปีนี้ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ได้เข้าร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลและพัฒนาลวดลายผ้าไหม 2 จังหวัดด้วยกัน คือ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดสกลนคร โดยมีทีมคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 2 ทีม ได้แก่ ทีมที่ 1 ลงพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์ นำทีมโดยอาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ และนายภากรณ์  ศาลา, นายธีระยุทธ  กันนิก, นายไมตรี  โพธิ์พันธ์ทูล  นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ทีมที่ 2 ลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ร่วมกับช่างทอผ้าในกลุ่ม Man Craft ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2559 นำทีมโดยอาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว, อาจารย์ศิริญญา อารยะจารุ นายพชร จันทร์ส่องแสง, นายอัครพนธ์ ภิรมย์ชื่น, นางสาว
ณัฐพร กองสิน นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

ผลงานจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำมาจัดแสดงนิทรรสการ ไหมไทยวิถีชีวิตสตรีไทย ในงานวันสตรีสากล ที่อิมแพคเมืองทองธานี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559  และจัดแสดงในงานการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24 ภายใต้แนวคิด "Silk For The Green World and Sustainable Development" ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2559

สิ่งที่สำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ คือการได้ลงพื้นที่ในชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบลายผ้า การเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ สังเคราะห์อัตลักษณ์ของชุมชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมาสู่การออกแบบและพัฒนาลวดลายผ้าที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มช่างทอผู้ผลิตผ้า เพื่อนำมาสู่การผลิตเป็นผลงานจริงสู่ท้องตลาด ซึ่งนับได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และกลุ่มผู้ประกอบการผ้าไหมได้เป็นอย่างดี