มรน. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย

ระหว่าง กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ผศ.สมหมาย  เปียถนอม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วย
ดร.ปิยะวรรณ  ปิ่นแก้ว ประธานสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และคณะ ได้ร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย กับ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมี นายนำชัย
พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม ร่วมลงนาม
 ณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสกรณ์ ในครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม และสถาบันการศึกษาอีก 5 แห่ง ได้แก่  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลความร่วมมือโครงการฯ  อาจารย์และนักศึกษาได้ลงพื้นที่เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม ศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาหม่อนไหม วิถีชีวิต วัฒนธรรมของท้องถิ่นแต่ละชุมชนและนำมาเป็นแนวคิดในการร่วมกันพัฒนาลวดลายผ้าที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันพัฒนาลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ไหมไทย

ทั้งนี้ ความร่วมมือกันระหว่างกรมหม่อนไหม และสถาบันการศึกษาทั้ง 6 แห่ง จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้ผลิต ชาวบ้านและเยาวชน โดยผู้ผลิตและชาวบ้าน ได้รับการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการพัฒนาลวดลายผ้าจากการ

ออกแบบ เยาวชนช่วยสร้างโอกาสในการใช้ผ้าไหมในกลุ่มเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่มากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตและชาวบ้าน มีรายได้เพิ่มขึ้นในขณะที่เยาวชนมีโอกาสได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้ผลิต ชาวบ้าน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทอผ้าของแต่ละท้องถิ่น ทำให้เกิดความภูมิใจเห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมกันสืบสานให้คงอยู่ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปพัฒนาเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้แก่ตนเองต่อไปในอนาคต

ซึ่งกรมหม่อนไหม ได้จัดโครงการพัฒนาลวดลายผ้ามาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อส่งเสริมให้มีการสวมใส่เสื้อผ้าไหมไทยกันมากขึ้น และจะจัดประกวดการออกแบบลวดลายผ้าไทยในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเป็นองค์ประธานในครั้งหน้าด้วย โดยจากนี้ อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์จะได้ร่วมกันคิด ออกแบบ พัฒนาลวดลายผ้าไหมไทยเข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าวด้วย