โครงสร้างหลักสูตร

                        โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ดังนี้      

                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

134

หน่วยกิต

                ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

                   (1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ

9

หน่วยกิต

                   (2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ

3

หน่วยกิต

                   (3)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ

6

หน่วยกิต

                   (4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ

6

หน่วยกิต

                   ข้อกำหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีกไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

                ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า

98

หน่วยกิต

                   (1)  กลุ่มวิชาแกน

30

หน่วยกิต

                   (2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ

37

หน่วยกิต

                   (3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า

24

หน่วยกิต

                        (4)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

7

หน่วยกิต

                ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต