แผนการศึกษา : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

 

ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา        ชื่อวิชา                                                                    น(ท-ป-ค)

1500133        ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                  3(3-0-6)

150013          4        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                     3(3-0-6)

8041105        ประวัติศาสตร์ศิลป์                                                           3(2-2-5)

8041101        วาดเส้น                                                                       3(2-2-5)

8041106        เขียนแบบเพื่องานนิเทศศิลป์                                              3(2-2-5)

8041104        พื้นฐานทัศนศิลป์                                                           3(2-2-5)

8041103        หลักการออกแบบ                                                         3(2-2-5)

                                                                   รวม              21  หน่วยกิต

 

ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2

 

รหัสวิชา        ชื่อวิชา                                                                       น(ท-ป-ค)

2000112*       การเมืองการปกครองไทย                                                 3(3-0-6)

2000114*       สังคมไทยในบริบทโลก                                                     3(3-0-6)

2500114        จริยธรรมและทักษะชีวิต                                                     3(3-0-6)

8041601        ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ                                       3(2-2-5)

8041102        วาดเส้นเพื่องานนิเทศศิลป์                                                   3(2-2-5)

8041201        หลักการออกแบบนิเทศศิลป์                                                 3(2-2-5)

8041301        คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ                                               3(2-2-5)

 

                                                              รวม              21  หน่วยกิต

         

ปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา        ชื่อวิชา                                                                       น(ท-ป-ค)

4000124*       การคิดและการตัดสินใจ                                                   3(3-0-6)

4000125*       วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ                                        3(3-0-6)

4000126*       เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                   3(3-0-6)

8042202        ประวิติศาสตร์ออกแบบนิเทศศิลป์                                         3(2-2-5)

8041107        ออกแบบ 2 มิติ                                                             3(2-2-5)

8042401        การถ่ายภาพ                                                                3(2-2-5)

XXXXXXX       กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                                ..(..-..-..)

 

                                                              รวม              21  หน่วยกิต

 

ปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา        ชื่อวิชา                                                                      น(ท-ป-ค)

1500135        ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน                                              3(3-0-6)

2500115        จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น                                                     3(3-0-6)

8042204        ออกแบบตราสัญลักษณ์และเอกลักษณ์องค์กร                           3(2-2-5)

8042205        ออกแบบโฆษณา                                                            3(2-2-5)

8041108        ออกแบบ 3 มิติ                                                               3(2-2-5)

XXXXXXX       กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                                  ..(..-..-..)

XXXXXXX       กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                                  ..(..-..-..)

                                                                    รวม              21  หน่วยกิต

 

ปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา        ชื่อวิชา                                                                       น(ท-ป-ค)

2000113        อาเซียนศึกษา                                                               3(3-0-6)

XXXXXX        รายวิชาเลือก                                                                 3(3-0-6)

1500122        ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 1                                         3(3-0-6)

8043209        ออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์                                             3(2-2-5)

8043702        วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นในงานนิเทศศิลป์                        3(2-2-5)

XXXXXXX       กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                                  ..(..-..-..)

XXXXXXX       กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                                  ..(..-..-..)

                                                              รวม              21  หน่วยกิต

 

ปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา        ชื่อวิชา                                                                      น(ท-ป-ค)

8044801        เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์                       2(90)

1500123        ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 2                                        3(3-0-6)

8043207        ออกแบบสิ่งพิมพ์                                                            3(2-2-5)

XXXXXXX       กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                                  ..(..-..-..)

XXXXXXX       กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                                  ..(..-..-..)

XXXXXXX       กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                                  ..(..-..-..)

XXXXXXX       กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                                  ..(..-..-..)

รวม              20  หน่วยกิต

 

ปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา        ชื่อวิชา                                                                        น(ท-ป-ค)

8044803        เตรียมสหกิจศึกษา                                                             1(45)

1500123        ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 2                                         3(3-0-6)

8043207        ออกแบบสิ่งพิมพ์                                                              3(2-2-5)

XXXXXXX       กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                                  ..(..-..-..)

XXXXXXX       กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                                  ..(..-..-..)

XXXXXXX       กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                                  ..(..-..-..)

XXXXXXX       กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                                  ..(..-..-..)

รวม              19  หน่วยกิต

 

     ปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 3

รหัสวิชา        ชื่อวิชา                                                                        น(ท-ป-ค)

8044802        ฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์                                  5(450)

รวม              5  หน่วยกิต

 

ปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 3

รหัสวิชา        ชื่อวิชา                                                                       น(ท-ป-ค)

8044804        สหกิจศึกษา                                                                   6(540)

รวม              6  หน่วยกิต

 

ปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา        ชื่อวิชา                                                                       น(ท-ป-ค)

8043901        ระเบียบวิจัยเบื้องต้นทางศิลปกรรม และการออกแบบ                   3(2-2-5)

XXXXXXX       กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก                                                 ..(..-..-..)

XXXXXXX       หมวดวิชาเลือกเสรี                                                        ..(..-..-..)

 

รวม              9  หน่วยกิต

 

ปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา        ชื่อวิชา                                                                      น(ท-ป-ค)

8044902        นิเทศศิลป์นิพนธ์                                                            4(2-4-6)

XXXXXXX       หมวดวิชาเลือกเสรี                                                       ..(..-..-..)

 

รวม              7  หน่วยกิต

 

                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

134

หน่วยกิต

                ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

                ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า

98

หน่วยกิต

                   (1)  กลุ่มวิชาแกน

30

หน่วยกิต

                   (2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ

37

หน่วยกิต

                   (3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า

24

หน่วยกิต

                        (4)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

7

หน่วยกิต

                ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต