รายวิชาที่เปิดสอน

 

                        ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 

30

หน่วยกิต

                            (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 

9

หน่วยกิต

                                รายวิชาบังคับ     

9

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

1500133

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

 

Thai for Communication

 

1500134

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

 

English for Communication

 

1500135

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

3(3-0-6)

 

English at Work

 

                                รายวิชาเลือก  

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

1500136

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

 

Chinese for Communication

 

1500137

การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทำงาน

3(3-0-6)

 

Chinese Conversation at Work

 

     1500138

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1

3(3-0-6)

 

Japanese for Communication 1

 

    1500139

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2

3(3-0-6)

 

Japanese for Communication 2

 

     1500140

ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น

3(3-0-6)

 

Basic Tagalog

 

     1500141

สนทนาภาษาตากาล็อก

3(3-0-6)

 

Conversation in Tagalog

 

     1500142

ภาษามาเลย์เบื้องต้น

3(3-0-6)

 

Basic Malay

 

     1500143

สนทนาภาษามาเลย์

3(3-0-6)

 

Conversation in Malay

 

     1500144

ภาษาลาวเบื้องต้น

3(3-0-6)

 

Basic Lao

 

1500145

สนทนาภาษาลาว

3(3-0-6)

 

Conversation in Lao

 

     1500146

ภาษาพม่าเบื้องต้น

3(3-0-6)

 

Basic Burmese

 

     1500147

สนทนาภาษาพม่า

3(3-0-6)

 

Conversation in Burmese

 

     1500148

ภาษาเวียดนามเบื้องต้น

Basic Vietnamese

3(3-0-6)

     1500149

สนทนาภาษาเวียดนาม

Conversation in Vietnamese

3(3-0-6)

    

 

 

 

 

รหัสวิชา

2000112

 (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า                       6

รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)                  6

ชื่อวิชา

การเมืองการปกครองไทย

หน่วยกิต

หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)

3(3-0-6)

  Thai Politics and Government    

2000113            อาเซียนศึกษา                                                             3(3-0-6)

                        ASEAN Studies

 2000114            สังคมไทยในบริบทโลก                                                    3(3-0-6)

                        Thai Society in Global Context

 

                        รายวิชาเลือก

รหัสวิชา             ชื่อวิชา                                                                    น(ท-ป-ค)

2000115             มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                                                     3(3-0-6)

                        Human and Environment

2000116             กฎหมายในชีวิตประจำวัน                                               3(3-0-6)

                        Laws in Daily Life

 

                        (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า       6        หน่วยกิต

                        รายวิชาบังคับ                                               6        หน่วยกิต

รหัสวิชา             ชื่อวิชา                                                               น(ท-ป-ค)

2500114             จริยธรรมและทักษะชีวิต                                             3(3-0-6)

                        Ethics and Life Skills

2500115             จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น                                                3(3-0-6)

                        Volunteer Mindedness for Local Development

2500116             สุนทรียภาพของชีวิต                                                  3(3-0-6)

                        Aesthetic Appreciation

2500117            จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน                                             3(3-0-6)

                        Psychology in Daily Life

2500118             สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                                     3(3-0-6)

                        Information for Study Skills

2500119             ทวารวดีศึกษา                                                         3(3-0-6)

                        Dvaravati Studies

 

                (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต

                รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)                    6    หน่วยกิต

รหัสวิชา             ชื่อวิชา                                                               น(ท-ป-ค)

4000124             การคิดและการตัดสินใจ                                              3(3-0-6)

                        Thinking and Decision Making

4000125             วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ                                    3(3-0-6)

                        Sport Science for Health

4000126             เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                3(3-0-6)

                        Information and Communication Technology

 

                        รายวิชาเลือก

รหัสวิชา             ชื่อวิชา                                                               น(ท-ป-ค)

4000127             โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  3(3-0-6)

                        Science and Technology Development in the

                        Changing World

4000128             การสร้างเสริมสุขภาวะ                                               3(3-0-6)

                        Well-being Promotion

4000129             นันทนาการเพื่อสุขภาพ                                               3(3-0-6)

                        Recreation for Health

4000130             ระบบหลักประกันสุขภาพไทย                                        3(3-0-6)

                        Health Insurance System in Thailand

4000131             คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                         3(3-0-6)

                        Mathematics in Daily Life

 

ข้อกำหนดทั่วไป    ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งอีก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

                        ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า

98

หน่วยกิต

                            (1) กลุ่มวิชาแกน จำนวน

  30

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

1500122

ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 1

English for Career 1

3(3-0-6)

1500123

ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 2

English for Career 2

3(3-0-6)

 

8041105

ประวัติศาสตร์ศิลป์

History of Arts

3(2-2-5)

8041101

วาดเส้น

Drawing

3(2-2-5)

8041106

เขียนแบบเพื่องานนิเทศศิลป์

Draft Drawing for Visual Communication Design

3(2-2-5)

8041103

 

หลักการออกแบบ

Principles of Design

3(2-2-5)

 

8041301

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

Computing  for Graphic Design

3(2-2-5)

 

8041104

 

พื้นฐานทัศนศิลป์

Visual Arts Fundamental

3(2-2-5)

 

8041601

ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ

Creative Thinking for Designing

3(2-2-5)

8043901

ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางศิลปกรรมและการออกแบบ

Introduction to Research in Arts and Design

3(2-2-5)

 

 

 

                            (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ จำนวน

37

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

8042202

ประวัติศาสตร์ออกแบบนิเทศศิลป์

History of Visual Communication Design

3(2-2-5)

8041102

วาดเส้นเพื่องานนิเทศศิลป์

Drawing for Visual Communication Design

3(2-2-5)

8041201

หลักการออกแบบนิเทศศิลป์

Principles of Visual Communication Design

 

3(2-2-5)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

8041107

ออกแบบ 2 มิติ

Two-dimension Design

3(2-2-5)

8041108

ออกแบบ 3 มิติ

Three-dimension Design

3(2-2-5)

8042204

 

ออกแบบตราสัญลักษณ์และเอกลักษณ์องค์กร

Corporate Identity and Logo  Design

3(2-2-5)

 

8043207

ออกแบบสิ่งพิมพ์

Publication Design

3(2-2-5)

8043209

ออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์

Graphic Design on Packaging

3(2-2-5)

8042205

 

ออกแบบโฆษณา

Advertising Design

3(2-2-5)

 

8042401

 

การถ่ายภาพ
Photography

3(2-2-5)

 

8043702

วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นในงานนิเทศศิลป์

Culture and Local Identity in Visual Communication

3(2-2-5)

8044902

นิเทศศิลป์นิพนธ์
Visual Communication Design Thesis

4(2-4-6)

 

 

 

                            (3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า

24

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

8042203

 

ออกแบบตัวอักษร

Typography

3(2-2-5)

 

8043603

นำเสนอผลงานออกแบบนิเทศศิลป์

Presentation of Visual Communication Design

3(2-2-5)

8042403

 

ภาพประกอบ

Illustration

3(2-2-5)

8042602

 

คิดสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์

Creative Thinking for Visual Communication Design

 

3(2-2-5)

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

8042302

 

แอนิเมชัน

Animation

3(2-2-5)

 

8042301

 

เรขศิลป์ภาพเคลื่อนไหว

Motion Graphic

3(2-2-5)

 

8044903

 

พลวัตในการออกแบบนิเทศศิลป์

Dynamic in Visual Communication Design

3(2-2-5)

 

8042701

 

ศิลปะไทยกับการออกแบบ

Thai Arts for Design

3(2-2-5)

 

8043208

 

ออกแบบหนังสือ

Book Design

3(2-2-5)

 

8043211

 

ออกแบบนิทรรศการและสภาพแวดล้อม

Exhibition and Environmental Design

3(2-2-5)

 

8043305

 

ออกแบบเว็บไซต์

Web Design

3(2-2-5)

 

8043502

 

8043703

 

กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าในงานนิเทศศิลป์

Branding strategy  for Visual Communication Design

เรขศิลป์บนสิ่งทอ

Graphic Design for Textile

3(2-2-5)

 

3(2-2-5)

8042402

ถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศิลป์

Photography for Visual Communication

3(2-2-5)

8043206

 

ความคิดสร้างสรรคในงานโฆษณา

Creativities in Advertising

3(2-2-5)

 

8043510

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

Packaging Design

3(2-2-5)

8044603

 

การจัดการงานออกแบบ

Design Management

3(2-2-5)

 

8043904

 

การศึกษาอิสระในงานออกแบบนิเทศศิลป์

Independent Study in Visual Communication Design

3(2-2-5)

 

8043501

การตลาดเพื่องานนิเทศศิลป์       

Marketing for Visual Communication Design

3(2-2-5)

 

 

 

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

8043702

ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน

ASEAN Arts and Culture

3(2-2-5)

 

8043406

การแต่งภาพ

Retouching

 

3(2-2-5)

 

 

 

                            (4) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จำนวน

7

หน่วยกิต

                                ให้เลือกเรียนจากแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้

 

 

                                แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ชั่วโมง)

8044801

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์

Pre-practicum in Visual Communication Design

2(90)

8044802

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์

Professional Internship in Visual Communication Design

5(450)

 

 

 

                                แบบสหกิจศึกษา

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ชั่วโมง)

8044803

เตรียมสหกิจศึกษา

Pre-cooperative Education

1(45)  

8044804

สหกิจศึกษา

Cooperative Education

6(540) 

 

                            ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

             

                                ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้