Center for Arts Education

Faculty of Humanities and Social Sciences

Contact No: (+66) 34 109 300  #741
Mobile : (+66) 812990902

E-mail: mangkorn@npru.ac.th
Line ID: 0812990902
Address:
Nakhon Pathom Rajabhat University 85 Malaiman Road, Muang, Nakhon Pathom 73000 Thailand.


 


Statistics Statistics
22212
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday23
ThisMonth This Month24
LastMonth Last Month408
ThisYear This Year4,168
LastYear Last Year4,296


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

17-20/02/2017 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ จังหวัดน่าน และจังหวัดลำปาง ในโครงการศึกษาดูงานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาและวิทยากรในท้องถิ่น ร่วมกันให้ความรู้แก่นักศึกษา

29-07-2016   สาขาวิชาศิลปศึกษา เรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษอารี  สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพศร ณ นครพนม และอาจารย์ ดร.ธวิท วงษ์พลาย มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ สาาขาวิชาศิลปศึกษา (รุ่นที่ 2) ในโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559

 

22/01/2016 อาจารย์นิเวศน์ กันไทราษฎร์ (นักเขียน นักแสดง วิทยากรด้านการพูด และที่ปรึกษาด้านกิจกรรมสังคมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหลายบริษัท) มาให้บรรยายความรู้ด้านการพัฒนาตนเองและมนุษยสัมพันธ์ แก่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

17-20/01/2016 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง ในโครงการศึกษาดูงานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาและวิทยากรในท้องถิ่น ร่วมกันให้ความรู้แก่นักศึกษา

 

27-07-2015   สาขาวิชาศิลปศึกษา เรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษอารี  สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) และผู้ช่วยศาสตราจารย์นพศร ณ นครพนม มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาศิลปศึกษา (รุ่นที่ 1) ในโครงการปรับพื้นฐานสู่การเรียนศิลปกรรม ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2558 จัดโดย สาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์


 

ข่าวทั่วไป
ข่าวภาพและกิจกรรมผู้บริหาร
ข่าววิชาการ
ข่าวภาพและกิจกรรมหน่วยงาน
จดหมายข่าว
คนดีศรีราชภัฏ