อาจารย์จารุวรรณ นครจารุพงศ์

ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Contact No: (+66) 34 109 300  #741
Mobile : (+66) -

E-mail: n.charuwan@hotmail.com
Line ID: -
Address:
Nakhon Pathom Rajabhat University 85 Malaiman Road, Muang, Nakhon Pathom 73000 Thailand.


 


Statistics Statistics
38793
Online User Online2
Today Today20
Yesterday Yesterday36
ThisMonth This Month339
LastMonth Last Month464
ThisYear This Year1,913
LastYear Last Year4,698


 

ข่าว และภาพกิจกรรม

-----------------------------------------------------

บางส่วนของครูศิลปศึกษา จากสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 
 
 
 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

29/12/2020 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอด Idea สร้างสรรค์ระดับประเทศ

17-20/02/2017 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ จังหวัดน่าน และจังหวัดลำปาง ในโครงการศึกษาดูงานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาและวิทยากรในท้องถิ่น ร่วมกันให้ความรู้แก่นักศึกษา

29-07-2016   สาขาวิชาศิลปศึกษา เรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษอารี  สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพศร ณ นครพนม และอาจารย์ ดร.ธวิท วงษ์พลาย มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ สาาขาวิชาศิลปศึกษา (รุ่นที่ 2) ในโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559

 

22/01/2016 อาจารย์นิเวศน์ กันไทราษฎร์ (นักเขียน นักแสดง วิทยากรด้านการพูด และที่ปรึกษาด้านกิจกรรมสังคมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหลายบริษัท) มาให้บรรยายความรู้ด้านการพัฒนาตนเองและมนุษยสัมพันธ์ แก่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

17-20/01/2016 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง ในโครงการศึกษาดูงานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาและวิทยากรในท้องถิ่น ร่วมกันให้ความรู้แก่นักศึกษา

 

27-07-2015   สาขาวิชาศิลปศึกษา เรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษอารี  สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) และผู้ช่วยศาสตราจารย์นพศร ณ นครพนม มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาศิลปศึกษา (รุ่นที่ 1) ในโครงการปรับพื้นฐานสู่การเรียนศิลปกรรม ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2558 จัดโดย สาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์