Center for Arts Education

Faculty of Humanities and Social Sciences

Contact No: (+66) 34 109 300  #741
Mobile : (+66) 812990902

E-mail: mangkorn@npru.ac.th
Line ID: 0812990902
Address:
Nakhon Pathom Rajabhat University 85 Malaiman Road, Muang, Nakhon Pathom 73000 Thailand.


 


Statistics Statistics
32902
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month157
LastMonth Last Month256
ThisYear This Year720
LastYear Last Year4,887


 

ข่าว และภาพกิจกรรม

- สาขาวิชาศิลปศึกษา ร่วมยินดีกับ นางสาวอุษณี นาคีสินธุ์  นักศึกษาศิลปศึกษารุ่น 2 จบการศึกษาปี 2564 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 (รอบที่ 2) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

 

 
 
 
 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

29/12/2020 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอด Idea สร้างสรรค์ระดับประเทศ

17-20/02/2017 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ จังหวัดน่าน และจังหวัดลำปาง ในโครงการศึกษาดูงานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาและวิทยากรในท้องถิ่น ร่วมกันให้ความรู้แก่นักศึกษา

29-07-2016   สาขาวิชาศิลปศึกษา เรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษอารี  สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพศร ณ นครพนม และอาจารย์ ดร.ธวิท วงษ์พลาย มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ สาาขาวิชาศิลปศึกษา (รุ่นที่ 2) ในโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559

 

22/01/2016 อาจารย์นิเวศน์ กันไทราษฎร์ (นักเขียน นักแสดง วิทยากรด้านการพูด และที่ปรึกษาด้านกิจกรรมสังคมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหลายบริษัท) มาให้บรรยายความรู้ด้านการพัฒนาตนเองและมนุษยสัมพันธ์ แก่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

17-20/01/2016 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง ในโครงการศึกษาดูงานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาและวิทยากรในท้องถิ่น ร่วมกันให้ความรู้แก่นักศึกษา

 

27-07-2015   สาขาวิชาศิลปศึกษา เรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษอารี  สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) และผู้ช่วยศาสตราจารย์นพศร ณ นครพนม มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาศิลปศึกษา (รุ่นที่ 1) ในโครงการปรับพื้นฐานสู่การเรียนศิลปกรรม ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2558 จัดโดย สาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์