ห้องกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม