งานวิจัย

1.รายงานการวิจัย: การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาอาเซียนศึกษา โดยใช้รูปแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  โดย ดร.ธดา  สิทธิ์ธาดา  กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม                       ปีการศึกษา 2547

2.รายงานการวิจัย : ฐานข้อมูลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียรมาร์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน               โดย อาจารย์ดร.ธดา  สิทธิ์ธาดา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายไดเ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม งบประมาณ พ.ศ.2557