อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

                                                                                                   

                                                                          ประวัติส่วนตัว
                                         อาจารย์ ดร.ธดา   สิทธิ์ธาดา
                                                            ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา
 

                                                                                     http://pws.npru.ac.th/thada/

 1. การศึกษาระดับอุดมศึกษา   (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลำดับ)

                            

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2552
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต พ.ศ. 2546 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คุรุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2539
สถาบันราชภัฎนครปฐม

2. ประวัติการรับราชการ

    2.1   ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์   พ.ศ. 2555 กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา

3. ตำแหน่งอื่น ๆ
        3.1. ประธานกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา พ.ศ. 2555 – 2557
        3.2. ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
(เปลี่ยนชื่อจากประธานกลุ่มวิชาอาเซียนเป็นผู้ประสานงานกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา: ตำแหน่งเดียวกัน)
        3.3. อาจารย์ช่วยปฏิบัติงานประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2558

ประวัติอาจารย์แพรภัทร  ยอดแก้ว

ประวัติการศึกษา

Master of Science Program in Industrial and Organizational Psychology

Kasetsart University

Bachelor of Science Program in Industrial and Organizational

Ramkhamhaeng University

Bachelor of Education Program in Home Economics Education

Kasetsart University

พ.ศ. 2546 ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรม (I/O 15)

ม.เกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2546 ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ม.รามคำแหง

พ.ศ. 2541 ปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขา ศึกษาศาสตร์

ม.เกษตรศาสตร์ (KU.54)

พ.ศ. 2551 ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 10 ม.ธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2552 ประกาศนียบัตร Interactive eLearning Content by CourseLab ม.ไซเบอร์ไทย

การศึกษาทางธรรม

พ.ศ. 2551 จบธรรมศึกษาชั้นเอก สำนักเรียนวัดยานนาวา

พ.ศ. 2550 จบธรรมศึกษาชั้นโท สำนักเรียนวัดยานนาวา

พ.ศ. 2549 จบธรรมศึกษาชั้นตรี สำนักเรียนวัดยานนาวา

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา "อาเซียนศึกษา" มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

พ.ศ.2550-2554 อาจารย์ประจำ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน และอาจารย์ภาควิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ ม.สยาม

พ.ศ. 2546 อาจารย์ประจำ ภาควิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ ม.สยาม

พ.ศ. 2545 ผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2544 ผู้ช่วยอาจารย์ วิชาศิลปการดำรงชีวิต ม.เกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2543 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกิจการนิสิต ม.เกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2541 เจ้าหน้าที่วิจัย วิทยาเขตกระบี่ ม.เกษตรศาสตร์

                                                                                              ประวัติส่วนตัว
                                           อาจารย์สัณหกฤษณ์  บุญช่วย  

                                                          http://pws.npru.ac.th/sunhakrisana/

                                                             

CV.  Sunhakrisana Thodsapon Boonchuay is a lecturer and the Member of ASEAN Studies Department in the University of Nakornprathom Rajabhat’s Faculty of Social Science. He received his M.A. from the Economics Faculty at the University of Chulalongkorn and B.A. from the Political Science Faculty at the University of Thammasat. He teaches the undergraduate ASEAN studies course.His research interest is in the area of local fiscal  and IPE. where he has studied Internationa Political Economy , Public Policies, and International Organization.

Areas of Interest:  IPE. / International Organization

Degrees 
  • BA ,Political Science, with 2nd class honour, University of Thammasat, BKK, Thailand, 2008.
  • MA.,Political Economy, University of Chulalongkorn,BKK, Thailand, 2011.

ประวัติโดยสังเขป   อาจารย์สัณหกฤษณ์  (ทศพล) บุญช่วย      พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)   ตำแหน่ง อาจารย์  เลขที่  ว 249

ประวัติการศึกษา

2547    มัธยมศึกษา (สายศิลป์คำนณ)  โรงเรียนเทพศิรินทร์   กรุงเทพมหานคร

2551    รัฐศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับ2)  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2554    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง)  คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน  กำลังลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  (ลาบางช่วงเวลา)   คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2552 - 2553  อาลักษณ์   (เลขที่ตำแหน่ง 57)  กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สำนักนายกรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล  ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการนายสมชาย  พฤฒิกัลป์  ตำแหน่งปัจจุบัน  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

2553 -2555  อาลักษณ์  (เลขที่ตำแหน่ง 57)  กลุ่มงานสถาปนาและแต่งตั้ง  สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล

2555 - ปัจจุบัน   พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)  กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

5 ธันวาคม  2552  เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย  (บ.ม.)

การศึกษาดูงาน ต่างประเทศ

2549  สหรัฐอเมริกา  (3 เดือน)

2556  มาเลเซีย - สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

2557  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 

อาจารย์พัชรมน  โตสุรัตน์

Lecturer Patcharamon Tosurat

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Lecturer
ASEAN Studies Subjects
Faculty of Humanities and Social Science
Nakhon Pathom Rajabhat University

           2010 - 2011  Kasetsart University, Bangkok, Thailand

            Master of Arts - Political  Science (Government)

           2006 - 2009  Kasetsart University, Bangkok, Thailand

            Bachelor of Arts - Political  Science (Government)

         2000 - 2005  Satriwithaya School, Bangkok, Thailand

              High school - English-German Program

 

 

ประวัติการทำงาน

     

                                           Oct 2011 - May 2012  PRTR Recruitment Company, Bangkok, Thailand

                                                Recruitment Consultant in PRTR Japanese Division

 

                         June 2012 - Present Nakhon Pathom Rajabhat University, 

                                   Nakhon Pathom, Thailand

                                Lecturer of ASEAN Studies Subject