Statistics Statistics
35163
Online User Online1
Today Today14
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month378
LastMonth Last Month599
ThisYear This Year2,604
LastYear Last Year4,929

ข้อมูลหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

     ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา

     ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Business Education

2. ชื่อปริญญา

     ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา)

     ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (ธุรกิจศึกษา)

     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Business Education)

     ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Business Education)

3. วิชาเอก

     ธุรกิจศึกษา

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

     จำนวนไม่น้อยกว่า 179 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

     5.1 รูปแบบ

           ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี