ภาพ

ชื่อ-สกุล

เว็บไซต์

ติดต่อ

 

อาจารย์สมโชค  เนียนไธสง

 

http://pws.npru.ac.th/somchok/

 

อาจารย์นพรัตน์  กุมภะ

http://pws.npru.ac.th/nopparat/

 

อาจารย์มนตรา  ตรีชั้น

http://pws.npru.ac.th/montratr/

 

อาจารย์อลงกรณ์  ศุภเอม

http://pws.npru.ac.th/alongkorn/

 

 

อาจารย์อรรถ  อารีรอบ http://pws.npru.ac.th/artareerob/  

 

อาจารย์โอภาส  แก้วต่าย    

อาจารย์ธีร์  คำหอม