โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน

 
 
 
 
 
อาจารย์ภรสรัญ แก่นทอง ศศ.ม. พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
         
 
ผศ. สมเดช                  นิลพันธุ์ สส.ม. พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         
 
อาจารย์ ดร. สมชาย         ลักขณานุรักษ์ ปร.ด. ประชากรและการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
         
 

อาจารย์ธงชัย      ศรีเมือง ศศ.ม. พัฒนาชนบทศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
     
 
อาจารย์ปิยนาถ    อิ่มดี พช.ม. พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
     
 
อาจารย์พิชชา     บัวแย้ม พช.ม. พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
     
 
อาจารย์สุธิดา    สองสีดา ศศ.ม. สังคมวิทยาการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
     
 

อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ สส.ม. การวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
     
 
อาจารย์ศานติกร พินยงค์ ศศม.พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร