ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายบันทึกภาคสนามนักศึกษา (GotoKnow)


ชื่อ-นามสกุล

บันทึกภาคสนาม

นางสาวณัฐกานต์ ศรีจันทร์รัตน์
https://www.gotoknow.org/user/nattakan60/profile
นายภัทรภณ ศิริเลิศ 
https://www.gotoknow.org/user/8253a7d416494a1df9fd/profile
นางสาวศจี  สระศรีสม
https://www.gotoknow.org/user/sajee60/profile
นางสาวกฤตยา  ชัยบำรุง
https://www.gotoknow.org/user/kittaya_minimint/profile
นางสาวธีรรัตน์  สวนนพคุณ
https://www.gotoknow.org/user/teerarat_pod/profile
นายอดิศักดิ์  เทพอัม
https://www.gotoknow.org/user/kittaya_mint/profile
นายภานุทัต  ดอนไพรเมา  
นายชิดโชค แสงพระอินทร์