ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบันทึกภาคสนามนักศึกษา (GotoKnow)


ชื่อ-นามสกุล

บันทึกภาคสนาม

นางสาว ผกามาศ  สองเมือง
https://www.gotoknow.org/user/prakamas001/profile
นางสาว ธัญญาลักษณ์  นอขุนทด
https://www.gotoknow.org/user/thunyaluk_manonin/profile
นางสาว ชริญา  แก้วบัวดี
https://www.gotoknow.org/user/chariya140838/profile
นางสาว จินตนา  แก้วระย้า
https://www.gotoknow.org/user/jintanakaewraya21/profile
นางสาว ภัทรานิษฐ์  อัครเดชพงศ์กวี
https://www.gotoknow.org/user/phattranit07/profile
นาย เอกรินทร์ สีเอก
https://www.gotoknow.org/user/ekkarin2538/profile