วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูดบันทึกภาคสนามนักศึกษา (GotoKnow)


ชื่อ-นามสกุล

บันทึกภาคสนาม

นาย อิสระ ผานาค
https://www.gotoknow.org/user/aitsara-5158/profile
นาย ปราโมทย์ บัวน้อย
https://www.gotoknow.org/user/pramote_20/profile
นางสาว แพรวพรรณ ใจดี
https://www.gotoknow.org/user/pueng_jaidee/profile
นาย ยุทธภูมิ ชุมเพ็ญ  
นางสาว อัจฉราวรรณ ลีทอง
https://www.gotoknow.org/user/atchrawan/profile
นางสาว สุธิดา เท่งฮวง
https://www.gotoknow.org/user/suthida_th/profile
นางสาว สุพัตรา นำช้าง
https://www.gotoknow.org/user/0762ca01da766056a5ea/profile
นางสาว อรวีร์ ประเสริฐสิธิพร
https://www.gotoknow.org/user/aoy222538/profile
นาย ภาสกร วิเวกวรรณ์
https://www.gotoknow.org/user/changnoii/profile
นายศุภเศก กลิ่นเกษร
https://www.gotoknow.org/user/supasek/profile