ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา


 

 

 

 


บันทึกภาคสนามนักศึกษา (GotoKnow)


ชื่อ-นามสกุล

บันทึกภาคสนาม

นางสาว รภัทภร  อดิเรกลาภ
https://www.gotoknow.org/user/raphatporn2238/profile
นางสาว พรพิมล  สาวสุดชาติ
https://www.gotoknow.org/user/jamiie/profile
นางสาว เกวลิน  คำบาง
https://www.gotoknow.org/user/8f4f314e79543930fad7/profile
นางสาว อัญชญา  สุวรรณชัย
https://www.gotoknow.org/user/unchaya8507/profile
นางสาว ฐาปนีย์  สุวรรณเจริญ
https://www.gotoknow.org/user/bew180139/profile
นาย พงศกร  นาทรา
https://www.gotoknow.org/user/maxpongsakorn/profile
นาย วรวิทย์  คำดี
https://www.gotoknow.org/user/worawittan/profile
นาย ยุทธการ  อินตรา
https://www.gotoknow.org/user/game131/profile