ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณฑลทหารบกที่16บันทึกภาคสนามนักศึกษา (GotoKnow)


ชื่อ-นามสกุล

บันทึกภาคสนาม

นาย วรายุส  รุ่งรัตน์ศาลชัย
https://www.gotoknow.org/user/warayud_ltsk/profile
นางสาว หทัยรัตน์  พระทอง  
นางสาว กชพร  รุ่งฤทัยวัฒน์  
นางสาว วราภรณ์ เนืองนุ้ย
https://www.gotoknow.org/user/wara2539/profile
นาย เกียรติศักดิ์  คำอยู่
https://www.gotoknow.org/user/benz3620/profile
นางสาว กนกวรรณ  น้อยสุข
https://www.gotoknow.org/user/ammiew/profile
นางสาว จุฬาลักษณ์  โพธิ์มั่น
https://www.gotoknow.org/user/juralak3009/profile
นาย พิเชษฐ์  นาคทั่ง
https://www.gotoknow.org/user/icezii123/profile
นาย พงษ์ศิริ  คำบาง  
นาย ฐิติกร  คำบาง
https://www.gotoknow.org/user/flukfik39/profile