ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีบันทึกภาคสนามนักศึกษา (GotoKnow)


ชื่อ-นามสกุล

บันทึกภาคสนาม

นางสาว วรนุช  แซ่จิว  
นางสาว วาสนา  แทนนาค
https://www.gotoknow.org/user/wassana37/profile
นางสาว ธนัญญา  สมานทรัพย์
https://www.gotoknow.org/user/e63f865e92077e161f6f/profile
นางสาว นภัสวรรณ  คงพูล
https://www.gotoknow.org/user/naphatsawan2537/profile
นางสาว กุลธิดา  ลาพิมล
https://www.gotoknow.org/user/kulthida2538/profile
นาย ปราณัย  เกตุมอญ ลิงค์ไม่ถูก
นาย สหรัฐ  ถึงสุข
https://www.gotoknow.org/user/yougia09/profile
นาย ก้องเกียรติ  ร่มโพธิ์ทองเจริญ
https://www.gotoknow.org/user/ryderoatza555/profile