บุคลากรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน


 
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ / สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

อาจารย์ธงชัย    
ศรีเมือง
ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : ศศ.ม. (พัฒนาชนบทศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
     

 อาจารย์ภรสรัญ
แก่นทอง
ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
   
อาจารย์ปิยนาถ    อิ่มดี ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี : สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
   
อาจารย์ ดร.พิชชา     บัวแย้ม ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยกรมนุษย์และชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท : พช.ม. (พัฒนาชุมชน )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
 
   
อาจารย์ ดร.สุธิดา    สองสีดา ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนศริทรวิโรฒ
ปริญญาโท : ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา )
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน )
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
   

อาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : สส.ม. (การวิจัยทางสังคม )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : พธ.บ. (รัฐศาสตร์
)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
   
อาจารย์ศานติกร พินยงค์ ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : ศศม. (พัฒนาสังคม )
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน )
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม