สถานที่และอุปกรณ์

สถานที่ตั้ง : ห้องพักครูของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

                           ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                           85 ถนนมาลัยแมน  ตำบลนครปฐม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000

อุปกรณ์ :    คอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้น  เครื่องถ่ายเอกสาร และ กลองสำหรับสันทนาการ ใช้สำหรับให้นักศึกษาลงพื้นที่