ที่อยู่ : สาขาพัฒนาชุมชน ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

         85 ถนนมาลัยแมน  ตำบลนครปฐม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000

เบอร์โทรศัพท์ : 034-109-300 ต่อ 3343