ประวัติและความเป็นมา: สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน


          โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนเป็นโปรแกรมอีกวิชาหนึ่งที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งได้มีการจัดเปิดรายวิชาต่างๆ เพื่อประกอบกระบวนการเรียนการสอนในโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน ดังต่อไปนี้

          พ.ศ.2529 เปิดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญาทั้งภาคปกติ และ กศ.บป.

          พ.ศ.2531 เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี ในภาคปกติ และปริญญาตรี 2 ปีหลังภาค กศ.บป. เพื่อรับนักศึกษาที่จบระดับอนุปริญญาตรีมาศึกษาต่อยอดระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ต่อมาการศึกษาในระดับปริญญาตรี 2 ปีหลังได้เปลี่ยนมาเป็นโครงการ กศ.พป. สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ ในอดีตที่ผ่านทางโปรแกรมฯ เปิดการเรียนการสอนเพียงบางปีตามความเหมาะสม แต่ปัจจุบันมีการเปิดสอนทุกปี

          ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2542 โปรแกรมฯ เปิดการเรียนการสอนในโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับผู้นำชุมชน (ศอช.) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้นำท้องถิ่นต่างๆ เป็นจำนวนมากจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการฯ เมื่อปีการศึกษา 2549

          พ.ศ. 2555 โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนมีการปรับปรุงหลักสูตรขึ้นใหม่ เพื่อให้มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านการเมืองการปกครอง ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิชาการ

 

ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์


ปรัชญา

มุ่งพัฒนาคนสู่ความเป็นนักพัฒนาที่มีคุณภาพ และคุณธรรม

วิสัยทัศน์

พัฒนาอาจารย์ และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม รับใช้ชุมชนท้องถิ่น

พันธกิจ

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและขยายโอกาสทางการศึกษา

2) ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และวิจัยท้องถิ่นแบบบูรณาการ

4) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกทั้งยังส่งนักศึกษาออก

     ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1) เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน หรือประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) พัฒนาบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้มีวิจารณญาณที่จะชักนำชุมชนให้ตระหนักในปัญหาเกิดความต้องการ และจัดการแก้ปัญหาด้วยหลักแห่งความร่วมมือร่วมใจกันกระทำกิจกรรม

3) เพื่อให้บุคคลมีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณ และมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า

4) พัฒนาบุคคลให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้งสามารถปรับตัวให้อยู่อย่างมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์

 

โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร


โครงสร้างการบริหารของโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน

 

รายชื่อกรรมการบริหารหลักสูตรชุดปัจจุบัน


รายนามคณะผู้บริหารและคณาจารย์โปรแกรมการพัฒนาชุมชน

1) อาจารย์ธงชัย                       ศรีเมือง              ประธานหลักสูตร

2) อาจารย์ภรสรัญ                    แก่นทอง             กรรมการ

3) อาจารย์ปิยนาถ                     อิ่มดี                   กรรมการ

4) อาจารย์ ดร.พิชชา                 บัวแย้ม               กรรมการ

5) อาจารย์ศานติกร                    พินยงค์              กรรมการ

6) อาจารย์พีรพัฒน์                    พันศิริ                กรรมการ

7) อาจารย์ ดร. สุธิดา                 สองสีดา             กรรมการ

 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน


ชื่อหลักสูตร

               ชื่อภาษาไทย    ศิลปศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

               ชื่อภาษาอังกฤษ   Bachelor of Art in Community Development

               จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า  127  หน่วยกิต