Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

คลิปวิดิโอ

แนะนำสาขาวิชาเคมี เปิดหลักสูตร วท.บ. และ ค.บ. เคมี 4 ปี [มีนาคม 2562]
การไทเทรต: (บัณฑิตนักปฏิบัติ) [มกราคม 2562]
 
การพับกระดาษชั่งสาร:(บัณฑิตนักปฏิบัติ) [มกราคม 2562]
 
การพับกระดาษกรองแบบจีบ: (บัณฑิตนักปฏิบัติ) [มีนาคม 2562] 
 

 

 

 

 

 

 


 

บทบาทสมมุติ ISO9001 [เมษายน 2562] โหลด clip 1  clip 2
เทคนิคการใช้ปิเปตต์: (บัณฑิตนักปฏิบัติ) โหลดดุูได้ทีนี่ [ธันวาคม 2562]
วิธีการใช้เครื่องระเหยแห้งสุญญากาศแบบหมุน : (บัณฑิตนักปฏิบัติ) โหลดดุูได้ทีนี่ [ธันวาคม 2562]

ปภาพกิจกรรม