Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

คลิปวิดิโอ

แนะนำสาขาวิชาเคมี เปิดหลักสูตร วท.บ. และ ค.บ. เคมี 4 ปี [มีนาคม 2562]
การไทเทรต:บัณฑิตนักปฏิบัติ [มกราคม 2562]
การพับกระดาษชั่งสาร:บัณฑิตนักปฏิบัติ [มกราคม 2562]
การพับกระดาษกรองแบบจีบ [มีนาคม 2562] 
 
บทบาทสมมุติ ISO9001 [เมษายน 2562] clip 1  clip 2
 

รูปภาพกิจกรรม