มุมศิษย์เก่า

รุ่นแรก ถึงรุ่น 57 [คลิกชื่อแต่ละคน เพื่อโหลดรูป]

ขนิษฐา น่วพันธุ์  สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ปีการศึกษา 2552 สถานที่ทำงาน ข้าราชการครูสอนเคมีโรงเรียนประชามงคล  สพม. 8 [สำรวจข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2561]

จตุพล ลิ้มทุติเนตร  สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) (เคมีอุตสาหกรรม)  เกรดเฉลี่ย 3.66 (เกียรตินิยมอันดับ 1 และจบ 3 ปีครึ่ง) สถานที่ทำงาน บริษัท เนอร์วาน่า ฟู้ดส์ แอนด์คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ  [สำรวจข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2561]

จิรยา ธนยศธราธร  สถานที่ทำงาน  โรงเยนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ตำแน่ง: ผู้อำนวยการ  [สำรวข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2561]

ดรุณนภา ดอนเจดีย์   วท.บ. เคมี สถานที่ทำงาน  โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ. สมุทรสงคราม ปัจจุบัน ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จ. ราชบุรี ตำแหน่ง ครูชำนาญการ 2553-2560 [สำรวจข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2561]

ส.ต.ท.หญิงตรีตุฬา  ศรีศักดา สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาเคมี เกรด 2.78 เคยทำงานที่ บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัด  จ.นครปฐม ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สถานที่ทำงาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จ.ชุมพร ปฏิบัติงานที่ ร้อย ตชด.412 หมวดงาน รร.ตชด. [สำรวจข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2561]

นพพร แสงอาทิตย์  สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี เกียรตินิยม อันดับ 1 ปี 2552 สถานที่ทำเงาน  สำนักวิชาการและมาตรฐานารศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา [สำรวจข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2561]

ปัญจมา พลเขตร์  สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี  เกรดเฉลี่ย 3.22  ทำงานบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย จ. สมุทรสาคร ตำแหน่ง งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility)  [สำรวจข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2561]

พรชัย ธราธรสันติ สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี สถานที่ทำงาน เริ่มทำงาน ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ ตำแหน่ง Senior Lab Technician แผนกวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ส่วนวิเคราะห์คุณภาพ [สำรวจข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2561]

รสสุคนธ์  หนูงาม สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี  ปี 2552  รุ่น 7  สถานที่ทำงาน : โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ตำแหน่ง : ครู  [สำรวจข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2561]

ศศิมาภรณ์  สิทธไกร สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี สถานที่ทำงาน บริษัท ฟาร์มาสันนต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด จ. นนทบุรี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  แผนกควบคุมคุณภาพ [สำรวจข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2561]

ศิริพร เทียนเบ็ญจะ  สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ปี 2552  อาชีพ รับราชการครู โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย​  จ.​ นครปฐม [สำรวจข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2561]

ศรีนภา  วรประชา  การศึกษา: ค.บ. เคมี (ม. ราชภัฏนครปฐม) เกรดเฉลี่ย 2.93 และ วท. ม. เคมีศึกษา (ม. ศิลปากร)  ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษวิชาเคมี  โรงรียนยอแซฟอุปถัมป์  โรงเรียนมารีย์อุปถัมป์  โรงเรียนนักบุญเปโตร [สำรวจข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2561]

สรีวรรณ  อ่อนบัว สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี เกียรตินิยมอันดับ 2 เกรดเฉลี่ย 3.37 สถานที่ทำงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จำกัด ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [สำรวจข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2561]

ไสว ศิลา สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ปี 2552 แล้วศึกษาต่อระดับปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาเคมีศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา สถานที่ทำงาน รับราชการครูเคมี โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ. นครปฐม [สำรวจข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2561]

สมฤทัย  พาที (ครูกิ๊บ) สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ปี 2552 สถานที่ทำงาน ครูชำนาญการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี [สำรวจข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2561]

สาธิต หอมหวล สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี  สถานที่ทำงาน  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรีมิกซ์ [สำรวจข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2561]

สิวารัตน์ นุชสวาท  สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ทำงานตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม [สำรวจข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2561]

หนึ่งฤทัย แก้วเกตุมณี  สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี  ที่ทำงาน: บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ [สำรวจข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2561]

อรพรรณ แป้นทอง สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี  สถานที่ทำงาน บริษัท อินโนเฟรช จำกัด ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  [สำรวจข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2561]

อุุทุมพร  บุญจับ สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี สถานที่ทำงาน บริษัท บิ๊คเคมิคอล จำกัด สาขาจังหวัดนครปฐม ตำแหน่งหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ  [สำรวจข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2561]