มุมศิษย์เก่า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี รุ่น 58/29 [คลิกชื่อแต่ละคน เพื่อโหลดรูป]

รหัสนักศึกษา 584249001 ชื่อ/นามสกุล: กัญญารัตน์  ผลบุญ ชื่อเล่น: ปาย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2561 ที่อยู่ปัจจุบัน 121 หมู่ 4 ต. หวายเหนียว อง ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี 71120  ที่ทำงาน: โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง  tel: 065-5909912 e-mail: Xanxus.1650801@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กันยายน 2564]

รหัสนักศึกษา 584249003 ชื่อ/นามสกุล: ธนภัทร  คุ้มครอง ชื่อเล่น: ยีน  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2561 ที่อยู่ปัจจุบัน 14/1 หมู่ 2 ต. เขาพระ อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี  ที่ทำงาน: บริษัท Patachemicals and machinery ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เทคนิคบริการ  tel: 095-2354194 e-mail: Zorocrv@gamil.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กัยายน 2564]

รหัสนักศึกษา 584249004 ชื่อ/นามสกุล: สุชาดา  ชีพนุรัตน์ ชื่อเล่น: แนน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษา ปี 2561 ที่อยู่ปัจจุบัน 10 หมู่ 10 ต. หนองโสน อ. เลาขวัญ จ. กาญจนบุรี 71210 ที่ทำงาน: ธุระกิจส่วนตัว ตำแหน่ง : -  tel: 098-3140306 e-mail: nansuchada_2540@hotmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กันยายน 2564]

รหัสนักศึกษา 584249005  ชื่อ/นามสกุล: จุฑากรณ์  ศรีพนมวรรณ์ ชื่อเล่น: ทา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษา ปี 2561  ที่อยู่ปัจจุบัน 21/1 หมู่ 15 ต. เขาขลุง อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี ที่ทำงาน: บริษัท โนนิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตำแหน่ง : ธุรการ tel: 098-2794680 e-mail: Juthakorn.ta@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กันยายน 2564]

รหัสนักศึกษา 584249006 ชื่อ/นามสกุล: วิไรวรรณ์  สุพลจิตร ชื่อเล่น: พิม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษา ปี 2561 เกียรตินิยมอันดับสอง เกรดเฉลี่ย 3.34 ที่อยู่ปัจจุบัน 79/69 หมู่บ้านชัยพัฒน์ เพิ่มสิน ซอยพหลโยธิน 54/1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 102200 ที่ทำงาน: ร้านร่วมเจริญ แว่นท็อปเจริญ กทม. ตำแหน่ง : พนักงานขาย tel: 092-2682273 e-mail: ppim.per094@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กันยายน 2564]

รหัสนักศึกษา 584249008 ชื่อ/นามสกุล: สุธาสินี  ศรีสันต์ ชื่อเล่น: เปรี้ยว  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2561 ที่อยู่ปัจจุบัน 34/2 หมู่ 2 ต. หนองกุ่ม อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี  ที่ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว ตำแหน่ง : -  tel: 092-9393080 e-mail: sutasinee22012540@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กันยายน 2564]

รหัสนักศึกษา 584249011 ชื่อ/นามสกุล: ปรีชา  อารีมิตร ชื่อเล่น: สุ่ย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2561 ที่อยู่ปัจจุบัน 234 หมู่ 3 ต. บางตาเถร อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี 72110 ที่ทำงาน: บริษัท Seven Stars Pharmaceutical ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ tel: 063-9158224 e-mail: Preecha.areemit@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กันยายน 2564]

รหัสนักศึกษา 584249012 ชื่อ/นามสกุล: ยุทธชัย  อุสุพานิชย์ ชื่อเล่น: อาม  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2561  ที่อยู่ปัจจุบัน 30/2 หมู่ 8 ถ. เศรษฐกิจ 1 ต. ท่าทราย อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000 ที่ทำงาน: บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก  tel: 064-0613911 e-mail: arariya012@gmail.com [สำรวข้อมูลเมื่อกันยายน 2564 ]

รหัสนักศึกษา 584249013 ชื่อ/นามสกุล: ธัญญารัตน์  กาฬภักดี ชื่อเล่น: ออย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษา ปี 2561  ที่อยู่ปัจจุบัน 175 หมู่ 2 ต. วังคัน อ. ด่านช้า จ. สุพรรณบุรี ที่ทำงาน: โรงพยาบาลด่านช้าง ตำแหน่ง : พนักงานเอกสาร  tel: 092-8744148 e-mail: Tharaphakdee123@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กันยายน 2564]

รหัสนักศึกษา 584249017 ชื่อ/นามสกุล: ภิญญาพัชญ์  เกตุพุ่ม ชื่อเล่น: เบน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษา ปี 2561  ที่อยู่ปัจจุบัน 190 หมู่ 2 ต. ด่านมะขามเตั้ย อ. ด่านมะขามเตี้ย จ. กาญจนบุรี 71260  ที่ทำงาน: โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ตำแหน่ง : ผู้ช่วยห้องยา  tel: 099-0156698 e-mail: pinyapat0508@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อกันยายน 2564 ]

หรหัสนักศึกษา 584249019 ชื่อ/นามสกุล: ทัยพัชร์  มีฟัก ชื่อเล่น: แป้ง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2561 ที่อยู่ปัจจุบัน 31/5 หมู่ 5 ต. พังตรุ อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี 71110 ที่ทำงาน: บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ ตำแหน่ง : QA  tel: 063-2157303 e-mail: Pang.hataipat13@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กันยายน 2564

รหัสนักศึกษา 584249020 ชื่อ/นามสกุล: จุฑามาศ  ศรีฐาน ชื่อเล่น: ฟิล์ม  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2561 ที่อยู่ปัจจุบัน 32/6 หมู่ 3 ต. ท่ามะกา อ. ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี 71120 ที่ทำงาน: บริษัท Seven Stars Pharmaceutical ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ tel: 082-2461665 e-mail: film27181@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กันยายน 2564]

รหัสนักศึกษา 5842490021 ชื่อ/นามสกุล: จันทา ทิพวัน ชื่อเล่น: ก้อย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2561  ที่อยู่ปัจจุบัน  39/25 หมู่ 7 ต. ท่าทราย อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000  ที่ทำงาน: บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง : ผู้ช่วย supervisor (QC) tel: 063-1530961 e-mail: jantatippawan@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อกันยายน 2564]

รหัสนักศึกษา 584249022 ชื่อ/นามสกุล: สุพรรษา  อยู่สุข ชื่อเล่น: สุ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษา ปี 2561 ที่อยู่ปัจจุบัน  25 หมู่ 6 ต. หนองประดู่ อ. เลาขวัญ จ. กาญจนบุรี ที่ทำงาน: บริษัท สลิปโปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด ตำแหน่ง :QC claim tel: 080-8039225 e-mail: miwwa2807@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กันยายน 2564]

รหัสนักศึกษา 584249025 ชื่อ/นามสกุล: อำภา  ลีลาสวัสดิ์ ชื่อเล่น: ภา  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 4 ปี  สำเร็จการศึกษาปี 2561  ที่อยู่ปัจจุบัน 226 หมู่ 3 ต. หนองฝ้าย อ. เลาขวัญ จ. กาญจนบุรี ที่ทำงาน: - ตำแหน่ง : -  tel: 061-5909145 e-mail: Silasawhat@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กันยายน 2564 ]

รหัสนักศึกษา 584249027 ชื่อ/นามสกุล: ศิริรัตน์ สำราญมาก ชื่อเล่น: ฝ้าย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2561  ที่อยู่ปัจจุบัน 222 หมู่ 2 ต. อู่ทอง อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 72160 ที่ทำงาน: โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำแหน่ง : ครูสามัญ  tel: 092-8389928  e-mail: aa0983909533@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อกันยายน 2564 ]

รหัสนักศึกษา 584249028 ชื่อ/นามสกุล: ธีรพงศ์  จันทร์เพ็ญ ชื่อเล่น: พี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2561 ที่อยู่ปัจจุบัน 12/5 หมู่ 2 ต. ท่ามะกา อ. ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี 71120 ที่ทำงาน: ธุรกิจส่วนตัว ตำแหน่ง : -  tel: 083-0788856 e-mail: theerapong299@gmail.com  [สำรวจข้อมูลเมื่อ กันยายน 2564]

รหัสนักศึกษา 584249029 ชื่อ/นามสกุล: ธัญลักษณ์  หงษ์ทอง ชื่อเล่น: ตู่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษา ปี 2561 ที่อยู่ปัจจุบัน ปิ่นภัทรเรสซิเดซ์ ซอย 4-06 ถ. หลังตลาดมหาชัยเชียงใหม่ ต. คอกกระบือ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000  ที่ทำงาน: บริษัท ดีเอฟที (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  tel: 083-8915550e-mail: Toohongtong57@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กันยายน 2564]

รหัสนักศึกษา 584249032 ชื่อ/นามสกุล: ปิติพงษ์  เจนสุวรรณ ชื่อเล่น: โจ้  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ.) สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ 4 ปี สำเร็จการศึกษาปี 2561 ที่อยู่ปัจจุบัน 57 หมู่ 6 ต. ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา อ. ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี ที่ทำงาน: - ตำแหน่ง : -  tel: 092-5071428 e-mail: Pitijen852@gmail.com [สำรวจข้อมูลเมื่อ กันยายน 2564]