มุมศิษย์เก่า 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี รุ่น 61/38 [คลิกชื่อแต่ละคน เพื่อโหลดรูป]

รหัสนักศึกษา 614249001  ชื่อ/นามสกุล: ฐิตารีย์ ไพบูลย์  ชื่อเล่น: ใบหม่อน  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2564 ที่อยู่ปัจจุบัน: 52/1 ม.1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  ที่ทำงาน: -  ตำแหน่ง: - Tel:  E-mail: , Facebook: Baimon Baimon

รหัสนักศึกษา 614249002 ชื่อ/นามสกุล: ณัฐณิชา สุดสนิท ชื่อเล่น: หนูดี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2564  ที่อยู่ปัจจุบัน: 146/66 ม.6 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดกสมุทรสาคร ที่ทำงาน: -  ตำแหน่ง: - Tel:   Email: , Facebook: Natnicha sudsanit

รหัสนักศึกษา 614249003 ชื่อ/นามสกุล: นพดล บัวขาว ชื่อเล่น: ไน้  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2564  ที่อยู่ปัจจุบัน: 82 ม.3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ที่ทำงาน: -  ตำแหน่ง: - Tel:   E-mail: , Facebook: Noppadol Buakhao

รหัสนักศึกษา 614249004 ชื่อ/นามสกุล: ณัฐพร จั่นโพธิ์เตี้ย ชื่อเล่น: ต้อ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( วท.บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษาปี 2564  ที่อยู่ปัจจุบัน: 51/1 ม.9 ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ที่ทำงาน: - ตำแหน่ง: - Tel:  E-mail: , Facebook: Natthaporn'chew Finn

รหัสนักศึกษา 614249005 ชื่อ นามสกุล: เบญจา เหรียญเครือ ชื่อเล่น: เก้า  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2564  ที่อยู่ปัจจุบัน: 53 ม.8 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160  ที่ทำงาน: -  ตำแหน่ง: -Tel:   E-mail: , Facebook: Kao benja  

รหัสนักศึกษา 614249006 ชื่อ/นามสกุล: กัญญารัตน์ บุญทม ชื่อเล่น: ป้อม  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2564  ที่อยู่ปัจจุบัน: 33/1 ม.3 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  ที่ทำงาน: - ตำแหน่ง: - Tel:   E-mail: , Facebook: Ganyarat Boontom

รหัสนักศึกษา 614249007 ชื่อ/นามสกุล: พัชรา กำแก้ว ชื่อเล่น: เจน  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2564  ที่อยู่ปัจจุบัน: 48/14 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี   ที่ทำงาน: - ตำแหน่ง: - Tel:   E-mail: , Facebook เจน  เจน

รหัสนักศึกษา 614249008  ชื่อ/นามสกุล: พีรพงศ์ หนูนันท์ ชื่อเล่น: ฟิวส์  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2564  ที่อยู่ปัจจุบัน: 65 ม.10 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ที่ทำงาน: - ตำแหน่ง: - Tel:    E-mail: , Facebook: Peerapong Nunan

รหัสนักศึกษา 614249009 ชื่อ/นามสกุล: ขวัญฤดี แซ่ซื้อ ชื่อเล่น: แนน  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2564  ที่อยู่ปัจจุบัน: 218 ม.6 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่ทำงาน: - ตำแหน่ง: - Tel:  E-mail: , Facebook: Kwanrudee Saesue

รหัสนักศึกษา 614249010 ชื่อ/นามสกุล: สุจรรยา เทพวงษ์ ชื่อเล่น: กระต่าย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2564  ที่อยู่ปัจจุบัน: 53 ม.7 ตำบลหนองปากกโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  ที่ทำงาน: - ตำแหน่ง: - Tel:   E-mail: , Facebook: Kratai Suchanya

รหัสนักศึกษา 614249011 ชื่อ/นามสกุล: สุนิลชา จิตตวิสุทธิกุล ชื่อเล่น: โอปอ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2564   ที่อยู่ปัจจุบัน: 38/1 ม.7 ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110  ที่ทำงาน: - ตำแหน่ง : -Tel:    E-mail: , Facebook: Sunincha jittawisutthikul

รหัสนักศึกษา 614249012 ชื่อ/นามสกุล: ใบเฟิร์น เสน่ห์เสาวรส ชื่อเล่น: ใบเฟิร์น  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2564  ที่อยู่ปัจจุบัน: 7 หมู่ 6 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000  ที่ทำงาน: - ตำแหน่ง : - Tel:   E-mail: , Facebook: Baifern  Sanesaowaros

รหัสนักศึกษา 614249013 ชื่อ/นามสกุล: ชัยยเดช  ตระเวนทองผา  ชื่อเล่น: ทีม  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2564   ที่อยู่ปัจจุบัน: 13/10 ม.1 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี    ที่ทำงาน: - ตำแหน่ง : - Tel:    E-mail: t, Facebook: Chaiyadach​ Trawantongpha​

รหัสนักศึกษา 614249014  ชื่อ/นามสกุล: ปณิชญา จันทร์ผ่องศรี  ชื่อเล่น: หมิว  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท. บ) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2564  ที่อยู่ปัจจุบัน: 20 ม.13 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี   ที่ทำงาน: - ตำแหน่ง : - Tel:   E-mail: , Facebook: Miw panichaya

รหัสนักศึกษา 614249015 ชื่อ/นามสกุล: ภราดร จันทร์มีชัย ชื่อเล่น: ติว  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ว.ทบ) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2564  ที่อยู่ปัจจุบัน: 3/10 หมู่ 3 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  ที่ทำงาน: - ตำแหน่ง :- Tel:   E-mail: , Facebook: ภราดร จันทร์มีชัย

รหัสนักศึกษา 614249016 ชื่อ/นามสกุล: พรวดี บัวแก้ว   ชื่อเล่น: ดาว   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2564  ที่อยู่ปัจจุบัน: 257 หมู่3 ตำบลหนองฝ้ายอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี   ที่ทำงาน: -  ตำแหน่ง : -Tel:   E-mail: , Facebook: Buakaeo Dow

รหัสนักศึกษา 614249017 ชื่อ/นามสกุล: เนตรนภา ส่งแก้ว ชื่อเล่น: แป้ง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2564  ที่อยู่ปัจจุบัน: 80/1 ม.10 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ที่ทำงาน: - ตำแหน่ง: - Tel:  Email: , Facebook: Netnapa Songkaew

รหัสนักศึกษา 614249018 ชื่อ/นามสกุล: ปิยภรณ์ โตสวน ชื่อเล่น: กิ๊ก  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2564  ที่อยู่ปัจจุบัน: 260 ม.2 ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่ทำงาน: -  ตำแหน่ง: - Tel:   E-mail: , Facebook: Piyaporn Tosuan

รหัสนักศึกษา 614249019  ชื่อ/นามสกุล: ปิยวรรณ โตสวน ชื่อเล่น: กุ๊ก  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2564  ที่อยู่ปัจจุบัน: 260 ม.2 ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่ทำงาน: -  ตำแหน่ง: - Tel:   E-mail: , Facebook: Piyawan Tosuan

รหัสนักศึกษา 614249022 ชื่อ/นามสกุล: รสสุคนธ์ แสงสว่าง  ชื่อเล่น: มุก  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2564  ที่อยู่ปัจจุบัน: 56/1 ม.8 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  ที่ทำงาน: -  ตำแหน่ง : - Tel:  E-mail: , Facebook: รสสุคนธ์ แสงสว่าง

รหัสนักศึกษา 614249024  ชื่อ/นามสกุล: วิภารัตน์ โพธิ์ไพจิต ชื่อเล่น: แก้ม  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2564  ที่อยู่ปัจจุบัน: 107 ม.6 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี   ที่ทำงาน: -  ตำแหน่ง : -Tel:    E-mail: , Facebook: Gam Wipharat

รหัสนักศึกษา 614249025  ชื่อ/นามสกุล: วิลาวรรณ  อ่อนเบา  ชื่อเล่น: ปาล์ม  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2564  ที่อยู่ปัจจุบัน: 33 ม.17 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี    ที่ทำงาน: -  ตำแหน่ง: - Tel:   E-mail: , Facebook Wilawan Onbao

รหัสนักศึกษา 614249031  ชื่อ/นามสกุล: เสาวลักษณ์ เชื้อบัณฑิต ชื่อเล่น: อร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2564  ที่อยู่ปัจจุบัน:122 ม.12 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ  ที่ทำงาน: -  ตำแหน่ง : - Tel:   E-mail: , Facebook Saowaluk Cheabandit

รหัสนักศึกษา 614249034  ชื่อ/นามสกุล: อรวรรณ หงษ์ทอง  ชื่อเล่น: อ้อ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2564  ที่อยู่ปัจจุบัน: 5/5 ม.2 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   ที่ทำงาน: -  ตำแหน่ง : - Tel:    E-mail:  , Facebook: ชื่อ' ต้นอ้อ

รหัสนักศึกษา 614249035 ชื่อ/นามสกุล: อัจฉราพร สินธ์ุทองสุข ชื่อเล่น: นิ้ง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี สำเร็จการศึกษา ปี 2564   ที่อยู่ปัจจุบัน: 131/12 ม.8 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   ที่ทำงาน: -  ตำแหน่ง : - Tel:    E-mail: , Facebook Ning Autcharapon