พ.ศ. 2515
    ภาควิชาเคมีเริ่มก่อตั้งขึ้นจากการแยกออกมาจากหมวดวิทยาศาสตร์ เนื่องจากได้รับการยกฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐมเป็นวิทยาลัยครูนครปฐม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2513 และได้เปิดสอนในรายวิชาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวิชาเคมีในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ชั้นสูง และวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ชั้นสูง
 
พ.ศ. 2518
    เป็นภาควิชาเคมีตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และเปิดสอนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวิชาเคมีในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปในระดับปริญญาตรี 4 ปี
 
พ.ศ. 2533
    ภาควิชาเคมีเปิดสอนวิชาเคมีปฏิบัติ ระดับอนุปริญญา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไข  เพิ่มเติม พ.ศ. 2527 ซึ่งมีสาระสำคัญในมาตรา 5 โดยให้วิทยาลัยครูจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ นอกเหนือจากรายวิชาในสาขาครูได้
 
พ.ศ. 2538
    ภาควิชาเคมีเปลี่ยนเป็นโปรแกรมวิชาเคมี เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาเคมี ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ และได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ซึ่งไม่ปรากฏภาควิชาใน พ.ร.บ. ฉบับนี้
 
พ.ศ. 2543
   โปรแกรมวิชาเคมี เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ จนถึงปัจจุบัน
 
พ.ศ. 2551
    โปรแกรมวิชาเคมี เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ โดยเปิดสอน 2 ปี
 
พ.ศ. 2556
    โปรแกรมวิชาเคมีเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาเคมี
 
พ.ศ. 2558
    สาขาวิชาเคมีเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาเคมี ระดับปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติจนถึงปัจจุบัน