รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Chemistry
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (เคมี)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Chemistry)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.S. (Chemistry)
 
อัตลักษณ์

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างมีคุณธรรม

จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตรที่เรียนตลอดทั้งหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ 9 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต
ข้อกำหนดเฉพาะ ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดๆ อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
(1) วิชาแกน จำนวนไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
(2) วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก จำนวนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
(3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


1. นักวิทยาศาสตร์
2. นักเคมี
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพทางเคมี
4. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาทางเคมี
5. ตัวแทนจำหน่ายสารเคมี เครื่องมือและอุปกรณ์
6. อาชีพอิสระ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตรเพิ่มเติม (มคอ.2)