ครุภัณฑ์และสื่อการเรียนการสอน
     
ชื่อเครื่องมือ
ยี่ห้อ/รุ่น
หน้าที่
เครื่องฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรดสเปคโทรมิเตอร์
Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR)
- Thermo Fisher Scientific / Nicolet is 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ตรวจสอบพิสูจน์ เกี่ยวกับโมเลกุลของสารได้ทั้งอินทรีย์และอนินทรีย์ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ทั้ง ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี
Gas chromatography (GC)
- Agilent Technologies/ G1321A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     สำหรับแยกสารผสมและพิสูจน์เอกลักษณ์ของสาร สำหรับสารที่เป็นของแก๊สหรือกลายเป็นแก๊สได้
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องวิเคราะห์และแยกสารของเหลวด้วยความดันสูง
High performance liquid chromatography (HPLC)

- Agilent Technologies/ 1200 series
- Shimadzu/ LC-10 AD

 

 

 

 

 

     สำหรับแยกสารผสมและพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารสมรรถนะสูง สำหรับสารที่เป็นของเหลว

 

 

 

 

 

 

เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
Atomic absorption spectrophotometer (AAS)
- Shimadzu/ AA-6200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     สำหรับวิเคราะห์ธาตุต่างๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยอาศัยกระบวนการทำให้ธาตุในสารตัวอย่างเกิดเป็นอะตอมอิสระ (free atom)
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง
UV-Vis spectrophotometer
- PG instruments limited/ T-spectrometer
 
 
 
 
 
 
     สำหรับวิเคราะห์สารตัวอย่างโดยใช้หลักการดูดกลืนแสงที่ช่วงความยาวคลื่นประมาณ 190 - 800 นาโนเมตร ตรวจวิเคราะห์ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ
 
 
 
 
 
เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ
CIE-LAB
- Hunterlab/ Ultrascan VIS-1999
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ทดสอบค่าสีของวัสดุตามมาตรฐานสากล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์
Universal testing machine (UTM)
- Cometech Testing Machines/ QC-536 M1-2L4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ใช้หาสมบัติแรงดึง (ความทนต่อแรงดึง, การยืดตัว ณ จุดขาด, ค่าโมดุลัส) ของชิ้นงานคงรูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องอัดขึ้นรูป
Compression molding
- CT/ ML-D6L12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     สำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์โดยใช้แรงอัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการครุภัณฑ์ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ อื่นๆ 

1. เตาไฟฟ้าพร้อมแม่เหล็กคนสาร (hot plate with magnetic stirrer) จำนวน 11 เครื่อง

2. เตาไฟฟ้า (hot plate) จำนวน 15 เครื่อง

3. เครื่องวัดค่าการเบี่ยงเบนแสงในสารละลายน้ำตาล (polarimeter) จำนวน 1 เครื่อง

4. เครื่องทำความสะอาดระบบอุลตร้าโซนิค (ultrasonic cleaning bath) จำนวน 1 เครื่อง

5. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงโดยอะตอม (Atomic Absorption Spectrometer; AAS) จำนวน 1 เครื่อง

6. เครื่องปั๊มสุญญากาศ (vacuum pump) จำนวน 1 เครื่อง

7. เครื่องเหวี่ยงสารละลาย (centrifuge) จำนวน 7 เครื่อง

8. เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (conductivity meter) จำนวน 2 เครื่อง

9. เตาหลุมให้ความร้อน (heating mantles) จำนวน 19 เครื่อง

10. เครื่องวัดดัชนีหักเหของสารเคมี (Refractometer) จำนวน 1 เครื่อง

11. เครื่องอังไอน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water  bath) จำนวน 7 เครื่อง

12. เครื่องวิเคราะห์โปรตีนและไนโตรเจน (Protein and nitrogen analyzer) จำนวน 1 เครื่อง

13. เครื่องระเหยแห้งสุญญากาศแบบหมุน (reduce pressure rotatory evaporator) จำนวน 4 เครื่อง 

14. เครื่องสกัดต่อเนื่อง soxhlet ชุดเล็ก และชุดขนาด 5 ลิตร 

15. เครื่องชั่งดิจิทัล 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง   3 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง และ 4 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง 

16. เครื่องปี่นอาหาร จำนวน 1 เครื่อง 

17. เครื่องวัดความเป็นกรดและเบส (pH meter) จำนวน 1 เครื่อง