ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์

 

 
บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวล้ำสู่สากล เน้นทักษะปฏิบัติทางเคมีและทักษะการสอนเด่น