Statistics Statistics
19673
Online User Online1
Today Today32
Yesterday Yesterday24
ThisMonth This Month32
LastMonth Last Month510
ThisYear This Year5,282
LastYear Last Year5,624

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
[01-10-2020] ต้อนรับคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
[30-09-2020] ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
[30-09-2020] มรน. จัดประชุมเตรียมความพร้อมปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[30-09-2020] มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้คะแนน 85.9 อยู่ในระดับ A
[29-09-2020] มรน. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
[25-09-2020] คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมสถาปนาครบรอบ 10 ปี
[24-09-2020] การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5/2563
[23-09-2020] ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาค ปกติ (ครั้งที่ 2)
[22-09-2020] จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม : NPRU News ISSUE 04
[22-09-2020] สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ลงทะเบียนหนังสือและจัดหมวดหมู่หนังสือ
[21-09-2020] มรน. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพ งานตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[17-09-2020] ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประจำเดือน กันยายน
[17-09-2020] ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาค กศ.พป (ครั้งที่ 2)
[16-09-2020] ผู้บริหาร มรน. และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[16-09-2020] ผู้บริหาร มรน. และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[16-09-2020] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรน. หารือการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
[14-09-2020] ประกาศ ให้เช่าพื้นที่โดยวิธีการคัดเลือกเพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารอีสาน
[13-09-2020] มรน. จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563
[10-09-2020] มรน. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2563
[09-09-2020] ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประพนธ์ เล็กสุมา