สสส

JCN logo

CPHS - College of Public Health Sciences Chulalongkorn University

Statistics Statistics
6619
Online User Online2
Today Today9
Yesterday Yesterday14
ThisMonth This Month117
LastMonth Last Month235
ThisYear This Year352
LastYear Last Year2,539

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปฏิทิน

 

History of

Community

Health Nursing 

 

 

 

 

กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาจำนวน ๓ ท่านคือ อ.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์ อาจารย์เอมวดี เกียรติศิร และอ.วิไล ตาปะสี เริ่มสอนในรายวิชาการสรางเสริมสุขภาพ ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ ระบาดวิทยา และระบบสุขภาพ และช่วยสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการเพิ่มจำนวนอาจารย์ในกลุ่มวิชามากขึ้น อีก ๓ ท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสถติ์ โดยมีการส่งอาจารย์วันเพ๊ญ แวววีรคุปต์เรียนต่อระดับปริญญาเอก สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มมีการสอนในรายวิชาการพยาบาลชุมชนเป็นครั้งแรก 


ปี พ.ศ. ๒๕๕๖  เริ่มมีการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชมุชน การรักษาโรคเบื่องต้น และปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น เป็นครั้งแรก มีการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนวังตะกู ชุมชนไทยาวาส ชุมชนสระกระเทียม จังหวัดนครปฐม เริ่มมีการแต่งตั้งหัหหน้ากลุ่มคนแรกคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสถติ์ มีการเริ่มทำวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับรายวิชาการพยาบาลชุมชน และพัฒนาเรื่องการจัดทำนวัตกรรมในชุมชน และนวัตกรรมในระบบสุขภาพ  


ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการรับอาจารย์ใหม่ จำนวน ๑ ท่านคือ อ.มาลินี จำเนียร มีการบริการวิชาการในชุมชนที่ทำการฝึก


ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสถติ์ เป็นหัวหน้ากลุ่ม มีการพัฒนาเรื่องการทำวิจัยในชุมชนมากขึ้น 


ปีพ.ศ. ๒๕๕๙ มีอาจารย์ใหม่คือ อ.ภาศินี สุขสถาพรเลิศ