สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

 

Website http://pgm.npru.ac.th/comedu

Facebook https://www.facebook.com/nprucit