Facebook สาขานิเทศศาสตร์

 

Statistics Statistics
11451
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday16
ThisMonth This Month581
LastMonth Last Month930
ThisYear This Year581
LastYear Last Year10,870

       

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งคือภารกิจงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ และบุคลากรดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังจัดให้มีงานประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการจากงานวิจัย อันจะนำไปสู่แนวคิด และแนวปฏิบัติ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ ย่อมชี้ชัดถึงความเป็นเลิศ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา และสอดรับกับหลักการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า การตีพิมพ์ผลงานของคณาจารย์ทางวิชาการที่มีมาตรฐานเป็นเกณฑ์ชี้วัดที่ประกันคุณภาพอันสำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา

      ทั้งนี้บทความวิจัยที่ได้รับการตรวจประเมินการคัดเลือกคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1  2 และบทความวิชาการที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของสาขากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย (Journal for Social Sciences Research) ซึ่งได้รับผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2

สาขาที่เปิดให้นำเสนอผลงาน

  • กลุ่มวิทยาศาสตร์  

1.ชีววิทยา เกษตร และอาหาร

2.วิทยาศาสตร์กายภาพ 

3.คณิตศาสตร์และสถิติ   

4.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.วิศวกรรมโทรคมนาคม ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์      

  • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6.คอมพิวเตอร์ศึกษา     

7.พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และสุขภาพ

8.บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์   

9.นิเทศศาสตร์            

10.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11.รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์

12.ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

13.อาเซียนศึกษา

14.การท่องเที่ยว

15.บริหารการศึกษา

16.วิจัยการศึกษา

17.หลักสูตรและการสอน

18.การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

19.งานประจำสู่งานวิจัย (R to R)

 

 

หัวข้อข่าว :: ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ระดับชาติ NPRU ครั้งที่ 4        ">                                      ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ NPRU ครั้งที่ 4 "74 ปี จากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้่งจากหน่วยงานภายใน และนอกมหาวิทยาลัย และเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับชาติอื่น ๆ โดยในการประชุมประกอบด้วย องค์ปาฐกหลัก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ปาฐกถา เรื่อง "มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างพอเพียง และยั่งยืน" การเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบภาคบรรยาย และนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ตลอดจนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใชัประโยชน์ต่อไป

ในการนี้ ผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพี่อร่วมงานประชุมวิชาการ สามรถนำส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ rdi.npru.ac.th/conference4 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 จึงขอเรี่ยนเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปในสังกัดท่านที่มีความสนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้

 

      หัวข้อข่าว :: ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ระดับชาติ NPRU ครั้งที่ 5

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “การวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ในระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการจากงานวิจัย และ เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับชาติในด้านอื่น ๆ ต่อไป โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบของภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ซึ่งถูกกลั่นกรองและคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆจำนวน 3 ท่าน บทความวิจัยที่ได้รับคัดเลือกในการนำเสนอในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ บทคัดย่อจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Abstract Proceedings Book) พร้อมบทความความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ในแผ่นซีดี นอกจากนี้จะคัดเลือกบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่มีคุณภาพดีมีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของแต่ละสาขาวิชาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI: Thai-Journal Citation Index)”