Facebook สาขานิเทศศาสตร์

 

Statistics Statistics
17615
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday31
ThisMonth This Month443
LastMonth Last Month722
ThisYear This Year6,745
LastYear Last Year10,870

มคอ.3 ปีการศึกษา 1/2561 

 

8911101-60 หลักนิเทศศาสตร์
8912708-60 กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพนิเทศศาสตร์
9003801-54 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
9913108-54 เทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับงานนิเทศศาสตร์
9913109-54 การวิจัยนิเทศศาสตร์
9913110-54 การแปลสำหรับงานนิเทศศาสตร์
9913111-54 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
9923101-54 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
9923102-54 การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
9924101-54 การบริหารหน่วยงานประชาสัมพันธ์
9924102-54 การสื่อสารชุมชน
9924103-54 การวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
9924104-54 การสัมมนาเพื่อการประชาสัมพันธ์
9933101-54 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
9933204-54 เทคนิคการผลิตงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
9934101-54 การจัดการธุรกิจวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
9934102-54 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
9934103-54 การสัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
9934104-54 การวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์