อ.ประพันธ์ ขันติธีระกุล และอ.อุกฤษฏ์ อำไพพันธ์
เข้าร่วมอบรมโครงการแนวทางสร้างเสริมสุขภาพสังคมผู้สูงวัยอย่ามีคุณภาพ
ในวันที่ 1 - 2 พฤศิกายน 2561 ผู้จัด วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก