ประวัติสาขา
พ.ศ. 2548
ได้เปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ ภายใต้สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และใช้งานมาจนถึง พ.ศ.2553
 
พ.ศ. 2552
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้ถูกจัดอยู่กลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกอบด้วย 4 โปรแกรมวิชาภายใต้สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ โปรแกรมวิชาการจัดการอาหาร โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และโปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน 
 
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2554
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุม ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ และใช้งานมาจนถึงพ.ศ.2558
 
พ.ศ. 2556
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์เปลี่ยนเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
พ.ศ. 2559
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ จนถึงปัจจุบัน