ปรัชญา
 ● ผลิตบัณฑิตสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
 ● พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถเป็นผู้นำในการพัฒนางานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพด้านสาธารณสุขควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีภาวะผู้นำ และมีทักษะในการทำงานเป็นทีม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิจัย และสามารถนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขได้
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้แหล่งนวัตกรรมเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปฏิบัติงานสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ