หลักสูตร
● ภาษาไทย    วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
● ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Public Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
● ชื่อเต็ม (ไทย)    วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
● ชื่อย่อ (ไทย)    วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)    
● ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Public Health)        
● ชื่อย่อ (อังกฤษ)    B.S. (Public Health) 

วิชาเอก
● สาธารณสุขศาสตร์

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
● จำนวนไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
5.1    รูปแบบ 
        ● หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2    ภาษาที่ใช้ 
        ● ภาษาไทย
5.3    การรับเข้าศึกษา 
        ● รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
5.4    ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
        ● เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
5.5    การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
        ● ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

หลักสูตร
● จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต
● โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี 
โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก) และ (ร่าง) โครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง (มคอ.1) (ภาคผนวก ค) ดังนี้    
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    140    หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30    หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษา      9    หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     6    หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     6    หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์      6    หน่วยกิต
ข้อกำหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า    3    หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า    104    หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ      30    หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข    30    หน่วยกิต
(3) กลุมวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์    44    หน่วยกิต
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต
รวม    140    หน่วยกิต