ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Science Program in Public Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

ชื่อย่อ (ไทย) วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   Bachelor of Science (Public Health)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.S. (Public Health)

วิชาเอก

สาธารณสุขศาสตร์

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ (ร่าง) โครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง (มคอ.1) ดังนี้

 

          ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

                    (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ 9 หน่วยกิต

                    (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต

                    (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต

                    (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต

 

          ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า    104    หน่วยกิต

                    (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ       30    หน่วยกิต

                    (2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข       30    หน่วยกิต

                    (3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์      44    หน่วยกิต

 

          ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

*****ดาวน์โหลดข้อมูล *****